Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for the preparation of a bachelor thesis

Class at Faculty of Education |
OPBM4M045A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci předmětu se student seznámí se všemi stádii přípravy závěrečné práce z matematiky, počínaje vymezením tématu až po formální stránku zpracování. Podstatnou část předmětu tvoří kritický rozbor vlastních návrhů témat a cílů závěrečné práce studentů a následně rozbor průběžných verzí konkrétních bakalářských prací. SYLABUS:

1. Smysl závěrečné práce; vymezení tématu a cíle práce

2. Význam naplánování postupu a sestavení plánu práce, metodika zpracovávání závěrečné práce

3. Výběr a studium vhodné odborné literatury a její efektivní využití

4. Členění práce, citování, parafrázování, zpracování bibliografie

5. Používání zkratek, grafická úprava, typografická pravidla

6. Pravidla pravopisu, stylistika

7. Kritický rozbor návrhů bakalářských prací studentů

8. Kritický rozbor konkrétních bakalářských prací