Charles Explorer logo
🇬🇧

Social and Political Philosophy

Class at Faculty of Education |
OPBO4O052B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Co je tématem sociální a politické filozofie. Tři základní proudy moderní politické filozofie: liberalismus, konzervativismus, socialismus

2. Základní principy liberálního myšlení. Negativní a pozitivní pojetí svobody (Isaiah Berlin a Gerald Cohen)

3. Libertarianismus (Nozick) versus sociální liberalismus (Rawls)

4. Liberální multikulturalismus (Charles Taylor)

5. Liberální demokracie jako konec dějin? Fukuyamova teze a její kritici: Derrida, Huntington

6. Konzervativní myšlení, komunitarismus, návrat k hodnotám: Burke, Oakeshott, MacIntyre, Sandel

7. Problematika fašismu

8. Socialistické myšlení: Marxova politická teorie. Západní marxismus a Frankfurtská škola

9. Problematika minulého režimu

10. Současná rekonstrukce socialistického myšlení: pojem rovnosti (Balibar, Ranciere, Badiou) a aktualizovaná idea socialismu (Honneth)11. Fenomén populismu a liberální demokracie. Pojem lidu jako základu demokracie. Typologie současného populismu12. Současný svět a česká společnost v době přechodu (nerovnost, klimatická krize, válka, alternativní modely společnosti)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty se základním koncepcemi sociálního a politického myšlení v jejich vztahu k současným společenským fenoménům. Obsahem kurzu je novověké a moderní myšlení o politice, které utvářelo dnešní chápání demokracie, společného života, zákona, svobody a rovnosti. V návaznosti na tyto koncepce se probírají současné diskuse o lidských právech, liberální demokracii, lidu, národu a populismu.

The course introduces students to the basic concepts of social and political thought in their relationship to contemporary social phenomena. The content of the course is the modern and contemporary thinking about politics that has shaped today's understanding of democracy, common life, law, liberty, and equality. Contemporary debates about human rights, liberal democracy, the people, the nation, and populism are discussed in relation to these conceptions.

Study programmes