Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Philosophy

Class at Faculty of Education |
OPBO4O062B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Vymezení základních proudů současné filosofie, jejich východisek a témat. Kontinentální filosofie a analytická filosofie. Vztah k modernismu a postmodernismu

2. Základní proudy kontinentální filosofie: postmoderní myšlení, kritická teorie, postmarxismus, fenomenologie, feminismus, ekologické myšlení

3. Postmoderní myšlení, jeho vznik, představitelé a témata

4. Postmoderní koncepce: konec velkých vyprávění (Lyotard), epistéma (Foucault), dekonstrukce (Derrida), simulacrum (Baudrillard)

5. Kritická teorie (Adorno, Habermas, Honneth)

6. Fenomenologie (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty)

7. Postmarxismus a nová ontologie (Althusser, Badiou, Žižek)

8. Posthumánní ontologie (Harman, De Landa, Meillassoux, Laruelle)

9. Feministická filosofie (Butlerová, Irigaray)10. Ekologické myšlení (hypotéza Gaia, kritika antropocentrismu, vztah civilizace a přírody, apokalyptická vize)11. České myšlení (Patočka, Kosík, Machovec, Bondy)12. Hlavní sporné otázky současného myšlení: Co je to lidský subjekt? Existují pouze mnohosti nebo také hranice? Jak pojímat pravdu? (úvod do aktuálních diskusí).

Annotation

The course introduces students to contemporary thought, familiarizing them with its main concepts and theoretical foundations. Students should not only gain an overview of contemporary philosophy, but also understand its foundations, methodology, the cultural and historical context of its emergence, and its implications in science, art, and politics.

The student should be able to navigate the debates that are taking place in this field today. The aim is that the graduate of the course should be able to work with concepts of contemporary philosophy in other fields of social science, including philosophy of education.

Study programmes