Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychology in Civics

Class at Faculty of Education |
OPBO4Q021A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Psychologie jako vědecká disciplína, psychologický výzkum, metodologické přístupy

2. Dějiny psychologie, základní psychologická paradigmata - hlubinná psychologie, behaviorismus, gestaltpsychologie, kognitivní psychologie, humanistická a existenciální psychologie, sociální konstruktivismus

3. Osobnost člověka - organizace osobnosti, temperament, charakter, rysy, vlastnosti, vědomí a nevědomí

4. Emoce - typy emocí, projevy a rozpoznávání emocí; motivace, vůle

5. Kognice - inteligence, kognitivní procesy, představivost a fantazie

6. Komunikace - verbální a neverbální komunikace, dyadická a skupinová komunikace, zásady efektivní komunikace

7. Sociální skupiny - typy skupin, struktura a dynamika skupin, malé/střední/velké skupiny, vedení skupin

8. Afiliace, sociální vliv, přizpůsobení, konformita, moc

9. Postoje, stereotypy, předsudky - implicitní a explicitní, aktivace, změny; hodnoty, kvalita života

10. Identita a sociální role - utváření identity, vztah role a identity, konflikty rolí

11. Mezilidské vztahy - typy vztahů, vývoj vztahů, attachment, řešení konfliktů

12. Ontogenetický vývoj - etapy vývoje, typický a atypický vývoj, klíčové periodizace

Annotation

The course is focused on the main theories and concepts of psychology that are relevant to the content of the school subject Civics. The course follows the course Introduction to Psychology.

Study programmes