Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for Social Education and Personality Development

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P061B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Pojetí OSV v kurikulu.

2. Cíle v oblasti sebepoznání, osobnostního rozvoje, sociálních dovedností, postojů a hodnot.

3. Skupinová dynamika a práce se třídou.

4. Didaktika OSV.

5. Didaktické postupy s hrou (specifika zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a artefiletiky).

6. Organizační formy osobnostní a sociální výchovy a strategie školy pro implementace OSV.

7. Pedagog OSV (specifika vedení skupiny).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět otevírá problematiku osobnostní a sociální výchovy a respektuje pojetí průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova zařazeném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Praktické techniky pro sebepoznání studentů a práci se skupinou jsou využity jako sebezkušenostní opory rozvoje didaktických dovedností práce se skupinou třídy. Předmět zároveň otevírá prostor pro uplatnění oborů dramatická výchova, artefiletika, výchova zážitkem pro osobnostní a sociální výchovu, přičemž respektuje jejich specifika. Cíl: Studenti se seznámí s cíli a pojetím osobnostní a sociální výchovy jako průřezového tématu kurikula. Na vlastní zkušenosti si uvědomí didaktické zákonitosti při práci s hrou jako prostředkem rozvoje (v pojetí dramatické výchovy, artefiletiky a zážitkové pedagogiky).

1. Pojetí OSV v kurikulu.

2. Cíle v oblasti sebepoznání, osobnostního rozvoje, sociálních dovedností, postojů a hodnot.

3. Skupinová dynamika a práce se třídou.

4. Didaktika OSV.

5. Didaktické postupy s hrou (specifika zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a artefiletiky).

6. Organizační formy osobnostní a sociální výchovy a strategie školy pro implementace OSV.

7. Pedagog OSV (specifika vedení skupiny).