Charles Explorer logo
🇬🇧

Prevention of Violence and Bullying

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P063B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět vychází ze současné reality našich škol a školských zařízení a klade důraz na postupy, jež může učitel ve své každodenní praxi uplatnit. Pozornost je věnována podstatným teoretickým otázkám násilí a šikanování s důrazem na příčiny jeho existence v dětských kolektivech. Podrobně jsou probírány konkrétní metody prevence a strategie řešení šikany, jakož i příčiny selhávání preventivních a represivních postupů. Součástí je též seznámení s institucionálními formami pomoci. Studující s využitím znalostí z oblasti násilí a šikanování posoudí a analyzuje modelové situace šikanování v dětských kolektivech, navrhne vhodný postup řešení a odpovídající možnost prevence.

1. Základní odborná terminologie, studijní literatura a další zdroje informací.

2. Násilí a šikanování v dětských kolektivech - situace v ČR.

3. Příčiny delikventního chování dětí a mládeže.

4. Legislativní a metodická opatření pro prevenci a řešení školního šikanování.

5. Typické situace školního šikanování, kazuistiky.

6. Psychologie šikanujícího a šikanovaného.

7. Specifická a nespecifická prevence násilí a šikanování.

8. Detekce a diagnostika násilí a šikanování.

9. Způsoby intervence při zjištěné šikaně.

10. Profesionální týmová spolupráce při prevenci a řešení šikany.