Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretation Class

Class at Faculty of Education |
OPBU4H001C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Komunikace probíhá v otevřené atmosféře, všichni účastníci jsou si vědomi faktu exaktní neměřitelnosti uměleckých disciplín. Trvalou snahou vyučujícího je přibližování a poznávání podstatných složek (markantů) notového zápisu a možností kreativní práce s nimi na všech stupních vývoje.

V návaznosti na to přichází diskuse o názorech na hudební obsah reprodukovaných skladeb a vhodné volbě technických prostředků k jeho realizaci. Vedle toho je třeba mít stále na paměti didaktickou složku celého procesu, ujasňování principů formování osobnosti mladého interpreta i pedagoga, rozlišení profesionální stránky výkonu od osobnostního vkladu (nadto i jejich vzájemnou interakci). Důležitým prvkem je také seznamování se s různými typy interpretů s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům v pedagogické praxi.

Pro výchovu budoucích pedagogů má interpretačně-pedagogický seminář nezastupitelný význam.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Interpretační seminář má komplexní charakter a probíhá současně pro všechny ročníky bakalářského i navazujícího magisterského programu Hudební výchova – Hra na nástroj. Jde o jeden ze základních bodů celého studia, proto je koncipován na plných 6 semestrů bakalářského a 4 semestry magisterského studia.

Cíle kurzu je možno shrnout do tří základních okruhů: 1) Ověření vlastních interpretačních dovedností, schopností a možností formou vystoupení před publikem. 2) Hodnocení a rozbor přednesených výkonů. Zde se předpokládá vůdčí role studentů vyšších ročníků. 3)Poznávání významných interpretačních a pedagogických osobností minulosti in současnosti, pronikání k podstatě hudebního sdělení při použití adekvátních technických prostředků.

The interpretive seminar is comprehensive and takes place simultaneously for all years of the bachelor's and subsequent master's program Musical Education - Playing an Instrument. It is one of the fundamental aspects of the whole program, therefore it is designed for a full 6 semesters of bachelor's and 4 semesters of master's studies.

The objectives of the program can be summarized in three basic areas: 1) The verification of ones own interpretive skills, capabilities and possibilities, through performances infront of an audience. 2) The evaluation and analysis of lectures. Here, senior students are expected to take a leading role. 3) Getting to know important interpretive and pedagogical personalities of the past and present, and grasping the essence of the musical message through adequate technical means.