Charles Explorer logo
🇬🇧

Piano for string instruments

Class at Faculty of Education |
OPBU4H003C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vyučující sestaví se studentem individuální studijní plán,který zohledňuje jeho stupeň technické a interpretační úrovně apotřeby pro pedagogickou praxi a teoretickou výuku. Náplní lekcí jejeho plnění.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen houslistům. Hra na klavír je základní dovednost, jejíž úspěšné zvládnutí umožňuje výuku všech složek hudební výchovy na základních a středních školách, je velmi důležitá při výuce houslové hry (doprovody, intonace) a je úzce propojena s většinou hudebně teoretických oborů. Cílem předmětu je dosáhnout po stránce technické i interpretační takové úrovně, aby klavír mohl být všestranně využíván - jako sólový nástroj pro interpretaci ukázek skladeb jednotlivých historických období - při klavírní spolupráci v rámci komorní hudby, korepetic instruktivních skladeb - při tvorbě doprovodů k lidovým i umělým písním - jako prostředek k demonstraci výkladu praktických i teoretických disciplín (intonace a rytmus, hudební nauka, harmonie a kontrapunkt, formy, rozbor skladeb, dějiny hudby). Obsah. Podle sestaveného individuálního plánu, který zohledňuje technické schopnosti a již dosaženou úroveň hry na klavír, studuje posluchač skladby všech stylových období a pracuje v rámci studia stupnic, akordů a etud na zvýšení své technické úrovně. Zároveň se věnuje improvizaci doprovodů lidových písní (kadence, stylizace doprovodů, transpozice).

The subject is intended for violinists. Playing the piano is a basic skill, the successful mastery of which enables the teaching of all components of music education in primary and secondary schools, it is very important in teaching the violin (accompaniment, intonation) and is closely connected with most musical theoretical disciplines. The aim of the course is to reach a technical and interpretive level so that the piano can be used versatilely - as a solo instrument for the interpretation of samples of compositions from individual historical periods - in piano collaboration within the framework of chamber music, rehearsals of instructive compositions - in the creation of accompaniments to folk and artificial songs - as a means of demonstrating the interpretation of practical and theoretical disciplines (intonation and rhythm, music theory, harmony and counterpoint, forms, analysis of compositions, history of music). Content. According to the compiled individual plan, which takes into account technical abilities and the already achieved level of playing the piano, the listener studies compositions of all stylistic periods and works within the framework of studying scales, chords and etudes to increase his technical level. At the same time, he devotes himself to the improvisation of accompaniments to folk songs (cadence, stylization of accompaniments, transposition).