Charles Explorer logo
🇬🇧

Historiy of Instrument and Instrumental Literature

Class at Faculty of Education |
OPBU4H011A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dějiny nástroje -

Cílem předmětu je poznání vývoje strunných smyčcových a klávesových nástrojů v kontextu evropského společenského, kulturního, geografického, ekonomického a politického vývoje. Předmět je koncipován komplexně z hlediska existence a působení nástroje ve vývoji života společnosti. Zvláštní důraz je kladen na vývoj klavíru a smyčcových nástrojů. Pozornost je zaměřena jak na nástroje historické, tak na moderní nástroje, jejich výzkum, problematiku jejich technických a zvukových parametrů, kvality a charakteristických znaků jednotlivých výrobců, estetických i ekonomických norem, údržby a ladění. Všechny informace jsou zařazovány do kontextu s historickou rolí nástroje v hudebním interpretačním umění, pedagogické praxi a ve společenském životě.

Literatura nástroje -

Podrobné seznámení a posléze spolehlivá orientace ve stěžejních partech a partiturách významných hudebních skladatelů období baroka, v hudbě evropské i české. Nástrojová literatura je studována v kontextu s vývojem osobnosti skladatele a zároveň v souvislosti kulturního a ekonomického vývoje Evropy, se společenskými a historickými souvislostmi. Součástí předmětu je poslechová aktivita. Stálou součástí všech aspektů předmětu je náhled do dějin a současnosti interpretačního umění.

History

The course is designed comprehensively in terms of the existence of string and keyboard instruments and their impact on the development of society. Special emphasis is placed on the history and development of the piano (violin) with focus on both historical and modern instruments, their construction, research and development, issues of their technical and sound parameters, the quality and characteristics of individual manufacturers, aesthetic and economic standards, as well as maintenance and tuning. All information is placed in the context of the historical role of the instrument in the musical performing arts, pedagogical practice and in social life.

Literature

Instrumental literature is studied in the context of the development of the composer's personality, social and historical events and, at the same time, also with regard to the cultural and economic development of Europe. Part of the course includes listening activities. A main part of all aspects of the subject is an insight into the history and present of interpretive art. Students are led to independent creative pedagogical and artistic work with instrumental literature. The course is meant as a motivational basis for future theoretical work of students, for the creation of a repertoire and for dramaturgical work.