Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for Preparation of a Bachelor Thesis (Instrument)

Class at Faculty of Education |
OPBU4H045A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební pedagogice. Režim bakalářské práce. 2       Techniky práce s informačními zdroji.

Bibliografické citace a odkazy na citaci. 3.      Zpracování a třídění poznatků. Etika vědecké práce.

Strukturace teoretické části bakalářské práce. 4.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Strukturace výzkumné zprávy.

Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy. 5.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi. 6.      Strukturální, obsahové, formální a jazykové náležitosti bakalářské práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámení studenta se zásadami metodologie a výzkumu v oblasti hudební teorie, hudební pedagogiky, dějin, literatury a dalších specifických disciplín, které se vztahují k oboru Hra na nástroj - např., otázky obsahu a smyslu interpretovaného díla, otázky stylové orientace interpretačního výkonu apod. Předmět probíhá seminární formou, jeho významnou částí je individuální práce studentů s vedoucím bakalářské práce. Součástí náplně semináře je doladění výběru tématu: studentům jsou katedrou předložena k volbě témata k možnému zpracování, vycházející z aktuálních problémů oboru, a zároveň je jim dána možnost předložit vlastní návrh. Téma by mělo dát studentovi možnost kreativně uplatnit vlastní zkušenosti z dosavadního studia a praxe v interpretačně pedagogickém oboru. První etapa práce je zaměřena na vyhledávání a shromažďování zdrojů potřebných informací – pramenného a literárního materiálu, týkajícího se zvoleného tématu se zaměřením na zmapování aktuálního stavu řešení problému. V další – centrální - části práce se očekává již studentův vlastní přínos jako výsledek jeho vlastní individuální invence a kreativity. V závěrečné fázi pak pedagog směřuje pozornost studenta k shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů z výzkumné práce na tématu.

The aim of the course is to acquaint students with principles of methodology and research in the field of music theory, music education, history, literature and other specific disciplines that relate to the field of Instrumental Play - e.g., questions of content and meaning of interpreted work, questions of stylistic orientation of interpretive performance, etc. The course is organised in a seminar form, its significant part is the individual work of students with the supervisor of the bachelor thesis. Part of the seminar is fine-tuning the choice of topic: students are presented by the department with topics potential for processing based on current problems of the field, and at the same time, they are given the opportunity to submit their own proposal. The topic should give the student the opportunity to creatively apply their own experience of their studies and practice in the field of music performance education. The first stage of the work is aimed at finding and collecting sources of the necessary information — source and literary material relating to the chosen topic with a focus on mapping the current state of the problem solution. In the next — central - part of the work, the student's own contribution is expected as a result of his own individual invention and creativity. In the final stage, the teacher directs the student's attention to summarizing the most important findings and conclusions from the research on the topic.