Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters of Addictology

Class at Faculty of Education |
OPBY4P054B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět vychází z hlavních směrů politiky vlády v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Poskytuje pohled na současnou drogovousituaci u nás i v zahraničí, vč. platné legislativy. V rámci předmětu je zmiňována charakteristika jednotlivých návykových látek a rizika jejich zneužívání se zaměřením především na děti a mládež. Cíle předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti výskytu a zneužívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování a jejich dopadů na jedince a na společnost. Přehled výukových témat:

1. Příčiny vzniku závislosti – bio-psycho-socio-spirituální model

2. Průběh závislosti a její dopady.

3. Technologické závislosti.

4. Další nedrogové závislosti.

5. Drogy společensky tolerované, jejich výskyt a důsledky u dětí a mládeže.

6. Drogy nelegální, jejich výskyt a důsledky u dětí a mládeže.

7. Návykové látky a legislativa.

8. Řešení problémů s návykovými látkami ve škole.

9. Organizace zabývající se pomocí lidem se závislostí.

10. Základní seznámení s principy Harm reduction v oblasti drogové závislosti.

Study programmes