Charles Explorer logo
🇬🇧

Motion and compensatory exercises

Class at Faculty of Education |
OPBY4P102C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá problematikou pohybu v rámci kompenzačního cvičení, seznamuje s programy, které ovlivňují svalové dysbalance a pomáhají relaxaci. Zaměřuje se především na zdravotní účinky cvičení. Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aktivitami v rámci pohybových a kompenzačních cvičení. Přehled výukových témat:

1) Cíle a úkoly pohybových a kompenzačních cvičení, zdravotní skupiny, kategorie oslabení.

2) Psychomotorické a věkové zvláštnosti.

3) Základní vyrovnávací prostředky.

4) Metodické zásady vyrovnávacího procesu.

5) Význam základních cvičebních poloh.

6) Metodické zásady uvolňování a protahování, zásady výchovy ke správnému držení těla.

7) Dechová cvičení, metodika nácviku jednotlivých typů dýchání.

8) Svalové dysbalance

9) Horní zkřížený syndrom, dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom - vhodné cvičení na ovlivňování svalových dysbalancí.

10) Relaxační cvičení, metodické postupy nácviku relaxace, význam autoregulačních cvičení.