Charles Explorer logo
🇬🇧

Textbooks and Aids for Handicapped Students

Class at Faculty of Education |
OPNC4C101C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy práce při výuce českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (především u žáků se zrakovým postižením, tělesným postižením, specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením více vadami) s důrazem na jejich individuální potřeby. Studenti se prakticky seznámí se zásadami tvorby IVP, s konkrétními didaktickými či speciálně didaktickými pomůckami, vyzkouší si aplikovat principy modifikace učebních materiálů pro potřeby žáků s handicapem.

V rámci zápočtu se pokusí modifikovat zadané jazykové či stylistické cvičení do výuky ČJ tak, aby respektovalo konkrétní speciálně vzdělávací potřebu žáka.

Study programmes