Charles Explorer logo
🇬🇧

Specialisation Historical Seminar B

Class at Faculty of Education |
OPND4D032B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Specializační seminář se bude zabývat významnými tématy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin v českých a středoevropských souvislostech a jejich využití při inovaci školního vyučování. Cílem je tedy přispět k pochopení současného historického diskurzu a přenést jeho výsledky vhodným způsobem do přípravy učitele a samotné výuky ve škole.

Specializační historický seminář B - Vybrané kapitoly a problémy vizuálních studií. Seminář si klade za cíl rozšíření a prohloubení znalostí získaných studenty v příslušných povinných předmětech se zřetelem na praktické dovednosti aplikovatelné v pedagogické činnosti. Současná vizuální a mediální studia se v současné době dynamicky vyvíjejí a je pro ně charakteristická řada interdisciplinárních přesahů pokud jde o teoretické základy i o specifická badatelská témata. Cílem výuky je především dovést studenty ke schopnosti samostatně vytvářet výstupy didaktického charakteru za pomoci daných principů a naučit je – a potenciálně pak i jejich žáky – nakládat s vizuálními, mediálně zprostředkovanými daty s ohledem na aktuální trendy a problémy (manipulace médií, účelový výběr obrazových informací, „fake news“…).

Základní témata semináře: 1. Ikonografie a ikonologie (v konkrétní explikaci na raně křesťanské umění). 2. Vizuální dílo jako médium a jako nástroj ovlivňování veřejného mínění (v konkrétní explikaci na počátky mechanické reprodukce vizuálních děl – „tiskovou revoluci“ 15. a 16. století). 3. Vizuální dílo jako předmět reprezentace a nástroj kulturní expanze (v konkrétní explikaci na barokní umění v románské oblasti a jeho recepci). 4. Vizuální dílo v éře revolucí a jeho výpovědní potenciál (v konkrétní explikaci na vybraná díla 18. a 19. století). 5. Umění a vizualita v éře masové reprodukovatelnosti obrazu (v konkrétní explikaci na tištěná média a dějiny fotografie v 19. a 20. století). 6. Manipulace obrazu a manipulace obrazem (v konkrétní explikaci na politickou propagandu 19. a 20. století). 7. Vizuální dílo jako sociální konstrukt: genderové, (post)koloniální, klimatické a jiné diskursy (v konkrétní explikaci na vybrané kapituly dějin umění od renesance po současnost). 8. Možnosti a limity výpovědi nefigurativního umění (v konkrétní explikaci na vybrané okruhy vizuálního umění 20. a 21. století). 9. Vizuální dílo jako historický pramen (v konkrétní explikaci na vybraná díla).

Study programmes