Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and observation (FJ)

Class at Faculty of Education |
OPNF4F013A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář 1: úvodní setkání, role pozorovatele a asistenta v jazykové výuce, jazyková třída

Seminář 2-3: cíle jazykové výuky, vztah učitel-učivo-žák

Seminář 4-5: aktivity v jazykové hodině, jejich průběh a hodnocení

Seminář 6-7: řečové dovednosti a jejich rozvíjení v jazykové výuce 

Seminář 8-9: jazykové prostředky a jejich rozvíjení v jazykové výuce 

Seminář 10-11: hodnocení v jazykové výuce (nástroje, známkování)

Seminář 12: prezentace portfolií, závěrečná evaluace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je dovolit studentům seznámit se se současnou výukou francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na různých typech škol. Student působí v hodinách francouzského jazyka v roli pozorovatele, který se však může, pokud je k tomu vhodný okamžik, ujmout aktivnější role asistenta. I v těchto okamžicích však má za úkol vnímat maximum toho, co tvoří podstatu výuky cizího jazyka. Student si tak vytvoří portfolio konkrétních didaktických situací, které následně analyzuje, podrobuje reflexi v seminářích (sám, s dalšími studenty i oborovým didaktikem) a propojuje s poznatky a dovednostmi získanými v souběžném předmětu Didaktika francouzského jazyka I.

Témata: Didaktický materiál; Jazyková třída; Vztah učitel-žák-učivo; ICT ve výuce jazyků; Verbální i non-verbální komunikace; Evaluace; Příprava hodiny a její realizace; Práce s jazykovými prostředky a řečovými dovednostmi; Interkulturalita a práce se stereotypy.

Study programmes