Charles Explorer logo
🇬🇧

42/5000 Financial literacy and consumer protection

Class at Faculty of Education |
OPNZ1M041B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Finanční gramotnost na základních a středních školách - legislativní rámec

Nakupování a placení

Role peněz a inflace

Hospodaření domácnosti

Finanční služby

Přebytek rozpočtu domácnosti - spoření, ivestice, pojištění

Schodek rozpočtu domácnosti - úroky, úvěry, důsledky nesplácení

Právo a ochrana spotřebitele

Značení výrobků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční a spotřebitelské gramotnosti, zakotvení těchto témat v legislativě, RVP a možnostech jejich zařazování do výuky. Po absolvování předmětu by student měl rozumět základní konceptům a pojmům vztahujícím se k finanční a spotřebitelské gramotnosti.

Současně by měl být seznámen s tím, jak jsou tato témata reflektována v RVP a být připraven je vhodně začlenit do ŠVP a především by měl být schopen tato témata vhodným způsobem začleňovat do výuky v rámci své profilové aprobace.

Study programmes