Charles Explorer logo
🇬🇧

Educational and School Psychology

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Q002A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

Sociální skupiny a školní vzdělávání. Rodina - význam rodinného zázemí pro školní úspěšnost, komunikace rodina-škola. Třída jako sociální skupina - vrstevnický kontext školního učení, sociální klima, diagnostika vztahů, práce se třídou. Učitelský sbor - význam sociální opory v učitelství. 

Učení – druhy učení ve škole. Metakognice. Motivace žáků - druhy motivace, problémy v motivaci ke školnímu učení. Autoregulace v učení. Motivační trénink.

Postoje a interakce mezi vyučujícími a žáky. Pojetí žáků - preferenční postoje, atribuční styly, stereotypy. Autodiagnostika.

Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření

Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků

Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.

Na přednášky navazují semináře - dané téma přednášky je rozvíjeno prostřednictvím doplňujících materiálů, zpracovaných úkolů a reflexí na seminářích.

Annotation

The aim of the subject is to provide a basic knowledge base for the preparation of future teachers in relation to the psychological propaedeutics of the teaching profession. Expository topics will be supported by students' work in seminars, in which they will work with assigned tasks as part of self-study.

These will be tasks for the recommended literature, as well as for video recordings of situations from the school environment, which can document the given topic more and which will support the skill level in the field of theory - prevention - diagnostics - intervention.

Study programmes