Charles Explorer logo
🇬🇧

School class and teacher

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Q015B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz nabízí prohloubení teoretických znalostí o školní třídě a praktických postupů při její organizaci. Oborové zázemí tvoří zejména sociální a vývojová psychologie. Cílem je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které jim umožní využívat skupinové dynamiky ve prospěch jednotlivých žáků i skupiny jako celku ve své budoucí pedagogické praxi. Zvýšená pozornost je věnována diagnostice klimatu školní třídy a zásadám intervence při jeho ovlivňování, tvorbě třídnických hodin a roli třídního učitele v prevenci rizikového chování ve třídě. V kurzu budou oslovena tato témata:

1. Definice skupiny. Typologie skupin. Skupinová struktura a dynamika. Role a pozice ve skupině/ ve třídě.

2. Utváření skupin. Vývoj školní třídy jako sociální skupiny s ohledem na věk žáků/yň.

3. Diagnostika třídy, hlavní diagnostické metody: pozorování, rozhovory, dotazníky, hry s diagnostickým potenciálem.

4. Sociometrické dotazníky, jejich užití, zpracování a interpretace. Ukázka dotazníku.

5. Narušené vztahy ve skupině, šikana. Dívky a chlapci ve skupině.

6. Intervence ve školní třídě a její zásady. Třídní komunitní kruhy, tvorba pravidel, třídnická setkání. Role třídního učitele a tvorba třídnické hodiny. Vývoj třídnických hodin. Školy v přírodě, adaptační programy a další možnosti stmelování kolektivu.

7. Ucelené programy primární prevence ve školní třídě.

8. Řešení náročných situací ve školní třídě.

Study programmes