Charles Explorer logo
🇬🇧

Learning and behavioral disorders

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Q026B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematický sylabus kurzu:

1. Přechodové obtíže žáků s SPUCH (1.st. vs.

2.st., ZŠ vs. SŠ, SŠ vs. VŠ)

2. Obecné formy podpory a přístupy k žákům s SPUCH ve vyšších stupních vzdělávání, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

3. Přístupy učitele k žákům s přetrvávajícími obtížemi ve čtení, metody a formy podpory

4. Přístupy učitele k žákům s přetrvávajícími obtížemi psaní, metody a formy podpory

5. Přístupy učitele k žákům s přetrvávajícími obtížemi matematice, metody a formy podpory

6. Projevy SPU v jazykových předmětech, přírodovědných předmětech, společenskovědních předmětech

7. Přístupy učitele k žákům se specifickými poruchami chování, individuální výchovný plán

8. Spolupráce učitele ve vnitřní síti školy - školní poradenské pracoviště, vedení školy

9. Spolupráce učitele s aktéry mimo školu (rodiče, odborná pracoviště) 10, Další formy podpory učitele - vzdělávání, metodické vedení, supervize

Annotation

The subject follows on from Pedagogical and school psychology, where the basic theoretical aspects (definitions, clinical manifestations, legislation in relation to the provision of support measures) of specific learning and behavior disorders were mentioned. The follow-up course deepens this knowledge, especially in relation to specific approaches to pupils with these problems at the 2nd level of primary and secondary schools. Topics:

1. Transitional difficulties of pupils with SPUCH (1st grade vs. 2nd grade, primary school vs. secondary school, secondary school vs. university)

2. General forms of support and approaches to pupils with SEN at higher levels of education, pedagogical support plan, individual education plan

3. Teacher approaches to pupils with persistent reading difficulties, methods and forms of support

4. Teacher approaches to pupils with persistent writing difficulties, methods and forms of support

5. Teacher approaches to pupils with persistent difficulties in mathematics, methods and forms of support

6. Presentations of SPU in language subjects, science subjects, social science subjects

7. Teacher approaches to pupils with specific behavioral disorders, individual educational plan

8. Teacher cooperation in the school's internal network - school counseling office, school management

9. Teacher cooperation with actors outside the school (parents, professional workplaces)

10. Other forms of teacher support - education, methodical guidance, supervision

Study programmes