Charles Explorer logo
🇬🇧

Mediated learning and cognitive development

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Q027B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahová struktura kurzu:

1.    Co je zprostředkované učení a jak jej využíváme v pedagogické pedagogicko-psychologické praxi.

2.    Systematická výuka myšlení – vztah dovedností myslet a zprostředkovaného učení;  zprostředkované učení jako výchozí rámec systematické výuky myšlení

3.    Vygotského pojetí významu sociálních interakcí a učení pro rozvoj poznávacích funkcí.

4.    Vygotského teorie zóny nejbližšího vývoje a relevantní pojetí inteligence.

5.    Zprostředkované učení jako základní koncept socio-kulturně orientovaných směrů pedagogické psychologie.6.    Zprostředkované učení v díle R. Feuersteina7.    Klíčové, kriteriální, znaky zprostředkovaného učení a jeho projevy ve výuce.

8.    Doplňkové znaky zprostředkovaného učení a jejich projevy ve výuce.9.    Psychologická nástroje ve výuce podporující rozvoj dovedností myslet a učit se.10.    Uplatnění zprostředkovaného učení v pedagogické diagnostice a intervenci.11.    Modelová prezentace využití zprostředkovaného učení v praxi.12.    Samostatné projekty studentů Témata: Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, orojevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce na

1. stupní základní školy Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi   STUDIJNÍ OPORY KE KURZU JSOU DOSTUPNÉ pod tímto odkazem: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2864   Pro přihlášení do kurzu vstupujete jako "hosté" a vkládáte heslo: "ZZU".

Annotation

The course is focused on the main theories explaining learning and teaching from the socio-cultural perspective.

Study programmes