Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching students from culturally different backgrounds

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Q030B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Blok I – Moderní stát, etnická diverzita a role školy ve vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného                      prostředí1.    Kulturní diverzita v globální společnosti, národní stát a role školy (sociální inkluze a mobilita) – institucionální podstata kulturní ne/homogenity ve společnosti, vyjednávání identit v současném světě2.    Příčiny školní neúspěšnosti (kulturní, sociální, biologické teorie)3.    Multikulturní společnost v ČR, resp. v zemích bohatého severu.4.    Zákony garantující právo dítěte na vzdělání       Blok II – Žák z kulturně odlišného prostředí a limity, kterým čelí5.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (primární socializace)6.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (sekundární socializace, boj o identitu žáka)

7.    Nedobrovolná migrace dětí a její důsledky (nedobrovolná migrace a pocity dítěte, jazyk jako klíčová proměnná, integrace do vrstevnických skupin, konstrukce identit)8.    Děti migrantů a jejich vzdělávací trajektorie (lineární versus segmentovaná asimilace, limity sociální mobility)       Blok III – Intervence do vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí ze strany rodiny popřípadě                       komunity9.    Rodičovské strategie (pasivita x empowerment, vyjednávání mezi integrací a etnickou identitou)10.    Vzdělávací aktivity  menšin a migrantů jako cesta k uchování výchozí etnicity.        Blok IV – Škola a její možnosti ve vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí11.    Učitelé a způsoby ne/zvládání inkluze (zatížení stereotypem, sebereflexe, etnizace přístupu k žákům, respektování žákovské identity, možné strategie)

12.    Instituce, které ne/pomáhají škole ve vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí         Blok V – Sebereflexe

13.    Reflexe situace setkání s žákem z kulturně odlišného prostředí. Předporozumnění, jak žák může zvládat situaci ve škole. Reflektování jeho zkušenosti. Na základě vlastního předporozumění a zprostředkované zkušenosti (deklarovaných postojů) žáka uvažovat o povaze a důsledcích jeho kulturní odlišnosti. Důraz na individuální prožívání každého žáka i učitele.

Annotation

The course is focused on selected aspects of the education of children from culturally different environments. The nature of social inequalities, the role of schooling in building identity, and the benefits and risks of inclusive education will be discussed.

Study programmes