Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to andragogy and gerontagogy

Class at Faculty of Education |
OPNZ1U039B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace Předmět seznamuje studenty se základní andragogickou terminologií, historickým vývojem vzdělávání dospělých a tématy současného andragogického diskurzu. Problematiku vzdělávání a učení se dospělých dává do širších kulturních, sociologických, ekonomických a politických souvislostí. Charakterizuje aplikované a hraniční andragogické disciplíny s důrazem na profesní, zájmové a občanské vzdělávání dospělých. Předmět představuje principy, metody a zásady práce vzdělavatele dospělých a jeho role v návaznosti na kvalifikační nároky. Vzdělávání dospělých v evropském kontextu je chápáno jako klíčový pilíř úspěšného rozvoje jedince i společnosti. Hlavní témata přednášek

1. Vznik a vývoj andragogiky a gerontagogiky; andragogické teorie (teorie vzdělávání dospělých), teorie celoživotního vzdělávání a učení

2. Andragogika jako vědní disciplína a studijní obor – vývoj a perspektivy

3. Andragogické aplikované a hraniční disciplíny – profesní andragogika, kulturní a sociální andragogika, speciální andragogika

4. Lidovýchova, univerzitní extenze a osvěta; vzdělávání dospělých v Československu v období let 1945 až 1989; vymezení pedagogiky dospělých

5. Vzdělávání dospělých – teoretické vymezení, konceptualizace a reflexe praxe; vývoj vzdělávání dospělých a andragogiky v ČR a ve světě po roce 1989

6. Podnikové (firemní) vzdělávání; kvalita v dalším vzdělávání

7. Zájmové, občanské a politické vzdělávání dospělých

8. Androdidaktika – didaktika dospělých (principy, metody, formy); andragog – jeho role, formální kvalifikace a kompetence

10. Trendy ve vzdělávání a učení se dospělých a seniorů (digitalizace, e-learning a online technologie ve vzdělávání dospělých)

11. Konceptualizace gerontagogiky (stárnutí populace, mezigenerační učení)

12. Specifika edukace seniorů - východiska, principy, možnosti a formy vzdělávání

Study programmes