Charles Explorer logo
🇬🇧

Thesis Methodology

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PKIN234NK

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

Úvod do problematiky, rozdíly mezi bakalářskou a diplomovou prací, požadavky na diplomovou práci.

Literatura k diplomové práci, hledání v databázích, citace literatury, používání citačního softwaru.

Základní druhy kvantitativního výzkumu, deskripivní, korelační a kauzální. Základní druhy experimentů. Základy kvalitativního výzkumu.

Výzkumný soubor, velikost, výběry, randomizace, základy teorie testování a měření (podstata měření, proměnné jejich typy), dotazníky a škály, psychometrické vlastnosti testů (validita, reliabilita, apod…).

Základy zpracování dat, princip popisné a inferenční statistiky, míry centrální tendence a variability, kovariance a korelace, testování statistických hypotéz, t-testy. Statistický software.

Praktické rady pro psaní diplomové práce, plagiátorství, příklady, závěrečný test.

Annotation

This course aims to equip students with necessary knowledge to conduct a research study and skills for writing their diploma thesis.

We will discuss to following:

- research stages

- research planning and organisation

- types of empirical studies - observational, correlational, causal

- basic features of qualitative and quantitave research and differences between them

- a primer on experimental studies

- types of sampling and randomisations

- searching literature in databases

- literature referencing

- introduction to citation software

- Plagiarism considerations

- measurement tools and their psuchometric properties

- structure and syllabus of diploma thesis

- practical advices for writing diploma thesis

- you have written you thesis. What next?