Charles Explorer logo
🇬🇧

Student Teaching at Secondary School

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PPPD190NK

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rámcový plán výuky:- Úvodní seminář na UK FTVS před nástupem studentů na školy- rozhovor s vedením školy, fakultním učitelem, absolvování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- Příprava tematického plánu, rozvrhu a strategie absolvování pedagogické praxe- Hospitace (s následnými rozbory) minimálně 4 vyučovacích jednotek ve třídách, kde bude student učit- Příprava na výuku, vyučovací výstupy (36 hodin výuky) s následnými rozbory pedagogické činnosti praktikujícího studenta (12 rozborových hodin)- Hodnotící závěrečný seminář na UK FTVS

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pedagogická praxe probíhá na středních školách či středních odborných učilištích (věková kategorie 15-19 let; v případě víceletého gymnázia 12-19 let) zpravidla blokovou formou. Tzn. výuka na fakultě neprobíhá souběžně.

Aktivity směřují k dalšímu rozvoji a zkvalitnění učitelských dovedností a kompetencí studentů. Poznání celkové problematiky života školy v celém jejím komplexu a tím i přiblížení se k vlastní učitelské profesi.

V neposlední řadě seznámení se z administrativními nároky kladenými na dnešní učitele SŠ.