Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching practice in P.S.

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PPPD192N

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika předmětu

Pedagogická praxe na základní škole probíhá v závěrečném semestru studia průběžnou formou. Rozsah a hodinová dotace pedagogické praxe činí 52 hodin přímé výuky. Praxe začíná hospitací studenta na 4 vyučovacích hodinách. Účelem absolvování hospitačních hodin je seznámit se s pracovními postupy budoucího provádějícího učitele, s třídou a prostředím školy. Následuje 36 hodin výuky studentem, které jsou reflektovány provázejícím učitelem s profesními zkušenostmi (minimálně 5 let praxe). Jelikož se jedná o průběžnou praxi realizovanou v průběhu semestru, kdy studenti plní další studijní povinnosti, doporučujeme studentům vyučovat maximálně 4 vyučovací hodiny týdně po dobu minimálně 9 týdnů. Provázející učitel hodnotí studenta v rámci 12 rozborových hodin. Rozborové hodiny probíhají po třech odučených hodinách. V průběhu absolvování předmětu se studenti současně seznamují s dalšími činnostmi spojenými s výkonem povolání učitele na základní škole.

Obsah výuky:

Výběr z nabízených pražských základních škol, domluva výuky dle rozvrhu školy s provázejícím učitelem;

Úvodní seminář na půdě fakulty;

Beseda s vedením vybrané základní školy;

Příprava tematického plánu výuky a tvorba rozvrhu a strategie absolvování pedagogické praxe s vedoucím učitelem praxí ze ZŠ; 4 hospitace s následnými rozbory ve třídách, kde bude student 36 hodin učit;

Vypracování dokumentů k praxím - tematický plán, min. 18 příprav na vyučovací jednotku, deník praxe, hodnocení studenta provázejícím učitelem, sebehodnocení studenta + dodání smluvních dokumentů uzavřených mezi provázejícím učitelem a FTVS, přehled rozborových hodin, monitorovací dotazník fakultního učitele

Vyučovací výstupy s následnými rozbory pedagogické činnosti praktikujícího studenta;

Závěrečný hodnotící seminář na půdě fakulty.

Dokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pedagogická praxe probíhá na základních školách průběžně, po celý semestr. tzn. souběžné s výukou na fakultě.

Doporučeno je učit maximálně 4 vyučovací hodiny za týden. Aktivity směřují k získávání pedagogických zkušeností jednak řízeným pozorováním práce zkušených (minimálně 5 let praxe) a plně kvalifikovaných učitelů a dále pak vlastní vyučovací činností. V rozsahu 4 hospitačních hodin a 36 hodin vlastní výuky. Jedná se o rozvíjení praktických učitelských dovedností v podmínkách konkrétní základní školy. Hlavním cílem je prohloubení individuální učitelské způsobilosti. Dále seznámení se s chodem školy a požadovanou administrativou.