Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogic is sport and pedagogic diagnostic

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PPPD193NK

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky:

1. Vznik a vývoj pedagogiky sportu

2. Struktura edukačních procesů v tělesné výchově a sportu

3. Globalizace a komercionalizace ve sportu

4. Pohybová inaktivita a sedavý způsob života

5. Tělesná výchova z hlediska pedagogiky sportu

6. Metodologické základy edukačních oborů a pedagogické diagnostiky

7. Pedagogická diagnostika ve sportu a tělesné výchově

8. Inkluze ve sportu a tělesné výchově, vulnerabilní skupiny Témata cvičení:

1. Vybrané problémy současné společnosti z hlediska pedagogiky sportu

2. Možnosti ovlivnění jedince i společnosti ve smyslu pohybově aktivního způsobu života

3. Soudobý výzkum v oblasti pedagogiky sportu

4. Metodologická východiska pedagogické diagnostiky a výzkumu v pedagogice sportu

5. Diagnostika ve sportu a v školní tělesné výchově

6. Odborné posuzování v tělesné výchově a sportu

7. Didaktická diagnostika v tělesné výchově, kontrola, evidence, klasifikace. Škola a školní třída (nástroje diagnostiky vztahů ve třídě, nástroje diagnostiky klimatu školní třídy, nástroje měření klimatu školy)

8. Legislativní parametry a specifika inkluze ve sportu a v tělesné výchově, práce s vulnerabilními skupinami

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na rozšíření pedagogického základu realizovaného v rámci bakalářského studia při přípravě odborníků v oblasti sportu, tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit. Hlavním tematickým zaměřením předmětu je oblast pedagogiky sportu.

Studenti budou postupně seznámeni s podmínkami vzniku a vývoje pedagogiky sportu, především ale bude analyzována současná situace oboru a v rámci seminářů budou studenti aplikovat poznatky pedagogiky sportu na aktuální problematické oblasti v prostředí sportu (komercionalizace, globalizace, inaktivita, sedavý způsob života, mediální kampaně, rovnost atp.), tělesné výchovy (sociální prestiž, uvolňování, motivace atp.) a dalších pohybových aktivit. V rámci studia předmětu budou studenti rovněž seznámeni s možnostmi pedagogické diagnostiky v prostředí sportu a tělesné výchovy, mnohé z konkrétních klinických i testových metod si během seminářů i prakticky vyzkouší.

Jakožto reflexe výše uvedeného bude zhodnocena efektivita a účelnost jednotlivých diagnostických metod v konkrétních situacích. Záměrem je poskytnout studentům takové poznatky, aby následně na jejich základě byli schopni vytvářet vhodné výukové a tréninkové postupy.

Z důvodu nezbytnosti získání kompetencí k práci s vulnerabilními skupinami bude zařazena i inkluze ve sportu, tělesné výchově a pohybových aktivitách, a to jednak formou teoretické analýzy, za druhé pak budou probrány i legislativní parametry inkluze v prostředí sportu a tělesné výchovy.