Charles Explorer logo
🇨🇿

Sociální psychologie a psychologie práce

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Sociální psychologie a psychologie práce je znalcem nejnovějších a vědecky podložených postupů s kritickým pohledem na jejich obsahové a zejména metodologické souvislosti. Ve stěžejní problematice, která byla tématem jeho disertačního projektu, prokázal hluboké znalosti oborové i metodologické, umí se orientovat v aktuálních otázkách psychologie, hledat postupy jejich zkoumání či využití výsledků pro praktické aplikace.

S využitím získaných znalostí a výzkumných zkušeností je připraven na samostatnou tvůrčí práci v základním i aplikovaném výzkumu vyžadujícím nejnáročnější kvalifikační předpoklady, které přispívají k rozvíjení oboru psychologie dané oblasti.