Charles Explorer logo
🇨🇿

Fonetika se sdruženým studiem Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent získal základní znalosti o zvukovém plánu jazyka, od produkce a percepce řeči, přes akustické vlastnosti řečového signálu po principy fonologického popisu řeči na segmentální i prozodické úrovni. Osvojil si dovednosti nutné pro akustickou analýzu řeči i pro analytické a holistické poslechové hodnocení řečových projevů.

Absolvent je vybaven vědomostmi o současném českém jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).