Charles Explorer logo
🇨🇿

Informační studia a knihovnictví se sdruženým studiem Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Informační studia a knihovnictví rozumí základním zákonitostem vzniku, zpracování, zpřístupnění, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti. Umí aplikovat získané poznatky informační vědy v oblastech zabezpečení a efektivního nastavení sociálních, informačních a komunikačních procesů.

Absolvent je vybaven vědomostmi o současném českém jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).