Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk a literatura se sdruženým studiem Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti pro profesionální působení v oboru. V oblasti literárněvědné je jeho vzdělání univerzální, takže se může pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře. V oblasti jazykovědné získává hlubší porozumění aspektům ovlivňujícím úspěšnou a funkční komunikaci a také vývoji jazyka.

Absolvent je schopen samostatně uplatňovat a rozvíjet své pokročilé praktické i teoretické znalosti dánštiny / norštiny / švédštiny, reálií a kulturní historie skandinávských zemí. Uplatní se v kulturních a politických institucích, v médiích, ve firmách obchodujících se Skandinávií či jako překladatel.