Charles Explorer logo
🇨🇿

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké teoretické znalosti v molekulární a buněčné biologii, genetice a virologii, přičemž je navíc specialistou v některé ze specifických podoblastí těchto vědních oborů. Je schopen navrhnout optimální způsob řešení vědeckého problému, zvolit vhodné metodické postupy a správně vyhodnotit a interpretovat výsledky experimentů.

Dovede prakticky používat různé moderní molekulárně biologické, genetické, biochemické, bioinformatické a biostatistické metody a techniky. Získané znalosti a dovednosti dokáže samostatně aplikovat při řešení komplexních vědeckých otázek.

Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu a vývoji v biologických a biomedicínských oborech.