Charles Explorer logo
🇨🇿

Filozofie výchovy a vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního.

Studiem získal schopnost posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského i globálního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.