Charles Explorer logo
🇨🇿

Slovanské filologie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent získal soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Má přehled o vědeckém výzkumu aktuálním pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků ve srovnávacím pohledu v synchronii nebo diachronii s důrazem na slovanský jazyk, na nějž se specializoval.

Dobře se orientuje v metodologii oboru, je schopen na základě dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody vlastního výzkumu, adekvátně zvolit metodu sběru, popisu a hodnocení materiálu a vyvozovat relevantní závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní.

Je zvyklý na týmovou práci, má zkušenosti z organizace vědeckého života a zpravidla též z pedagogického působení.