Charles Explorer logo
🇨🇿

Latinská medievistika a novolatinská studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent oboru se orientuje v současných trendech dané problematiky v nejširším slova smyslu a je schopen tvůrčím způsobem přistupovat k příslušným pramenným materiálům. Pracuje s originálními latinsky psanými doklady, totiž s rukopisy literárními i diplomatickými jakož i s prvotisky, paleotypy a starými tisky a úspěšně je interpretuje včetně jejich vydávání a přípravy překladů.

Na základě svého filologického a literárně historického vyškolení a osvojení si základů příslušných historických disciplín (kodikologie, paleografie, diplomatiky) a kulturní historie je schopen zasazovat středověkou a raně novověkou tvorbu nejen do kontextu doby jejího vzniku, ale i interpretovat ji jako faktor ovlivňující kulturu a společnost doby návazné.