Charles Explorer logo
🇨🇿

Lékařská mikrobiologie

Studijní program na Lékařská fakulta v Hradci Králové |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent shromáždil vědomosti v oboru lékařské mikrobiologie a základech molekulární epidemiologie. Osvojil si vybrané diagnostické postupy, technologie a metody, jejich aplikaci je schopen kriticky posoudit.

Znalosti aplikuje při experimentální práci v laboratoři nebo při řešení epidemických epizod. Zvládá metody fenotypové a genotypové detekce mikrobů, včetně analýzy mikrobiálního genomu.

Je schopen vypracovat rešerši, navrhnout výzkumný projekt, prezentovat výsledky, naplánovat, sepsat a obhájit původní vědeckou práci. Je schopen samostatně navrhovat a experimentálně řešit výzkumné úkoly, včetně řízení malých týmů, a propojovat mikrobiologii s příbuznými obory.

Zvládá komunikaci v anglickém jazyce.