Charles Explorer logo
🇨🇿

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy v základních oborech souvisejících s učitelskou přípravou – pedagogice, psychologii, obecné a oborové didaktice. Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních matematických oborech. Teoretické poznatky aplikuje při řešení matematických úloh a problémů z praxe. Je připraven pracovat v oblasti vzdělávacích aktivit.

Absolvent disponuje rozsáhlými znalostmi z francouzské lingvistiky a z dějin francouzsky psané literatury. Komunikační kompetence absolventa dosahuje úrovně B2 s přesahy do úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Prioritou absolventa je následné rozvíjení získaných didaktických dovedností v magisterském studium učitelství.