Charles Explorer logo
🇨🇿

Ekonomický výzkum

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent programu si osvojí náročné technické instrumentárium, umožňující provádět samostatný teoretický a empirický ekonomický výzkum. Absolvent získá znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie a specializované znalosti pokročilých teoretických a ekonometrických metod a současného stavu vědeckého poznání v oblastech ekonomie dle zvoleného zaměření.

Dále získá znalost pokročilých matematických metod, schopnost používání statistických a výpočetních programů, pasivního a aktivního ovládání anglického jazyka umožňujícího vykonávat odbornou ekonomickou činnost na mezinárodní úrovni a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce písemnou i ústní formou na vysoké akademické úrovni.