Charles Explorer logo
🇨🇿

Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.

Absolvent studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání má vědomosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – základy společenských věd, popřípadě ve studiu jiného společenskovědního magisterského programu.

Studijní programy