Charles Explorer logo
🇨🇿

Vychovatelství

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je teoreticky i prakticky připraven na práci vychovatele a pedagoga volného času ve školách i mimoškolních zařízeních. Dokáže plánovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu ve volném čase s ohledem na individuální zvláštnosti a specifické potřeby dětí i dospělých.

Ovládá základy metodiky rozmanitých výchovných činností. Disponuje rozvinutými komunikačními a sociálními kompetencemi a je si vědom etického rozměru vychovatelského povolání.

Absolvent je rovněž připraven a motivován pro vlastní celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.