Charles Explorer logo
🇨🇿

Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

Studijní program na Evangelická teologická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent má komplexní znalosti teologie, které jsou založeny na současném stavu poznání. Podle zaměření svého disertačního projektu má expertní znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti praktické teologie, ekumenické teologie či teologické etiky. Rozumí ekumenickému rozměru křesťanské tradice a orientuje se v jejích pluralitních projevech. Zná dějiny svého oboru, reflektuje jeho metodologickou problematiku a rozumí jeho současným trendům.

Je schopen přesného teologického myšlení, dokáže pojednat i vysoce komplexní a kontroverzní otázky. Umí zpracovat fundovaný rozbor teologické problematiky a svůj nález srozumitelně vyložit v interdisciplinárních souvislostech. Je schopen prezentovat výsledky své vědecké práce na mezinárodní úrovni.