Charles Explorer logo
🇨🇿

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvováním studijního programu získává absolvent pokročilé vědomosti a dovednosti v teoretické i aplikované geoinformatice, ve výzkumných oblastech sběru, distribuce, analýzy, modelování a vizualizace prostorových dat. Absolvent se orientuje v programování GIS, tématice prostorových databází a je schopen porozumět a aplikovat pokročilé geostatistické metody v oblasti prostorových analýz.

Má znalosti a dovednosti v topografické, tematické a digitální kartografii, je schopen tvorby širokého spektra klasických a digitálních map, atlasů a 3D vizualizací. Absolvent ovládá pokročilé metody sběru dat pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) či GPS.

Nabyté znalosti a dovednosti může uplatnit ve státních i soukromých geoinformačních a kartografických firmách, v základním i aplikovaném výzkumu či ve vzdělávacích institucích.