Charles Explorer logo
🇨🇿

Krajina a společnost

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má ucelené znalosti o vývoji přírodní sféry obecně, společenských struktur a procesů a jejich dopadu na krajinu a způsoby jejího využívání. Dovede analyzovat, hodnotit a interpretovat proměny krajiny; formulovat odpovídající závěry a strategie.

Při řešení problémů aplikuje teorie a metody využívané v krajinné ekologii, humánní geografii, historiografii a v regionálním rozvoji. Absolvent je připraven na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích zabývajících se krajinou, v projektové i rozhodovací sféře (územní a strategické plánování, ochrana přírody), v základním i aplikovaném výzkumu (doktorské studium, akademická i komerční sféra).