Charles Explorer logo
🇨🇿

Dějiny lékařství

Studijní program na 1. lékařská fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent disponuje dobrou znalostí obecných dějin medicíny od antiky po současnost. Je schopen pracovat se širokým spektrem pramenů i sekundární odbornou literaturou.

Dokáže samostatně a na odpovídající úrovni řešit zadaná témata z oboru paleopatologie, paleomikrobiologie, gendrových a sociálních dějin, dějin lékařství a zdravotnictví, typologie a vývoje latinsky psané lékařské literatury aj. Je schopen samostatně připravovat a vést výzkumné projekty mimo jiné s důrazem na interdisciplinární povahu oboru.