Charles Explorer logo
🇨🇿

Srovnávací jazykověda se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Francouzština pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru Srovnávací jazykověda je vybaven teoretickými znalostmi o vývoji jazyka, má praktickou zkušenost s rekonstrukcí a filologií starých ide./sem. jazyků a znalost současné indoevropské/semitské historické jazykovědy. Je schopen formulovat vědeckou hypotézu v libovolné z těchto oblastí a metodicky pracovat na jejím ověření.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (francouzština na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.