Charles Explorer logo
🇨🇿

Románské jazyky

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia románských jazyků je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (jazykověda a filologie minimálně jednoho románského jazyka, často i více jazyků). Tento jazyk (příp. jazyky) je schopen fundovaně interpretovat v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním lingvistickým metodám a badatelským postupům.

Jeho specializace se opírá rovněž o znalost základů a dějin obecné lingvistiky se zvláštním zřetelem k lingvistice románské. Může působit v akademickém prostředí (univerzity, výzkumná pracoviště apod.), díky svým jazykovým znalostem a širokému vzdělání se může uplatnit i v kulturních institucích, v médiích, v diplomacii apod.