Charles Explorer logo
🇨🇿

Sociologie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent má široký přehled v klíčových otázkách soudobé sociologické teorie a metodologie, do hloubky ovládá rozsáhlé spektrum analytických postupů v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu a umí tyto postupy vhodně a samostatně užívat a kombinovat. Dokáže formulovat a řešit náročné výzkumné otázky a k nim stanovit podložené hypotézy a vhodné metody jejich řešení včetně formulace relevantních expertních doporučení.

Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští učitelé nebo jako experti a vedoucí pracovníci ve státní i komerční sféře.