Charles Explorer logo
🇨🇿

Slovanské literatury

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent získal průpravu k samostatné vědecké práci, seznámil se s literárněvědnou metodologií oboru používanou jak v jednotlivých národních kontextech, tak i v evropském a světovém kontextu a zná vývoj literárněvědného myšlení. Je znalcem konkrétní národní literatury a má přehled i o dalších evropských literaturách.

Rozšířil své schopnosti analytického myšlení a analytického úsudku, dovede koncipovat nejen texty vědeckého charakteru, ale i charakteru informačního či mediálního. Naučil se pracovat s informacemi, třídit je a vyhodnocovat.

Je schopen vědecké komunikace, vystupování na konferencích a účasti ve vědeckých diskusích. Je schopen vystupovat v médiích a sdělovat své názory ostatním.