Charles Explorer logo
🇨🇿

Fonetika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolventi mají důkladné teoretické poznatky v základních oblastech problematiky popisu lidské řeči a zvukové stavby češtiny; v oblasti spojené s tématem disertační práce mají velmi dobrý přehled o aktuálním stavu bádání zahrnující znalost primární i sekundární literatury. Problematiku oboru jsou schopni reflektovat na pozadí obecně lingvistického popisu jazyka.

Absolventi jsou schopni odborné vědecké práce na světové úrovni, efektivně používají svému zaměření odpovídající analyzační nástroje určené pro fonetický výzkum a statistické zpracování dat. Uplatní se jako vědečtí pracovníci či vysokoškolští učitelé nebo v závislosti na specializaci jako experti v komerční sféře v oblasti řečových technologií, výuky jazyků a podobně.