Charles Explorer logo
🇨🇿

Vnitřní nemoci

Studijní program na Lékařská fakulta v Plzni |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Vnitřní nemoci je seznámen se zásadami vědecké práce - vytyčení cíle a hypotézy řešeného problému, příprava vlastních dat ke statistické analýze a kritické zhodnocení získaných poznatků ve světle současné úrovně vědeckého poznání. Je schopen ústní a publikační prezentace dosažených výsledků na odborných fórech a v renomovaných periodicích, včetně jejich kritického přenosu do klinické praxe. Tématem prací je především diagnostika, etiopatogeneze, prognóza a terapie vnitřních chorob, a to ve všech dílčích oborech vnitřního lékařství.

Absolvování doktorského studia umožní úspěšným doktorandům pokračovat i nadále ve výzkumu a v dalším odborném růstu.