Charles Explorer logo
🇨🇿

Reprodukční a vývojová biologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získá rozsáhlé teoretické a praktické znalosti na poli fyziologické a patofyziologické gametogeneze, procesu oplození a embryonálního vývoje. Důraz je kladen na pochopení evolučních souvislostí v rámci ontogeneze celé řady modelových organismů sahající od bezobratlého háďátka (C. elegans) až po savce včetně člověka.

Absolvent bude kromě přednáškových kurzů také prakticky seznámen s nejnovějšími molekulárně-biologickými, mikroskopickými a mikromanipulačními technikami. Vzhledem k tomu, že velká část kurzů bude přednášena také v anglickém jazyce, absolvent získá schopnost efektivně komunikovat v angličtině.

V neposlední řadě bude absolvent připraven pokračovat v navazujících doktorských studijních programech doma i v zahraničí.